Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

ŠpanielskoVstupné formality


Cestovné doklady

V súvislosti so vstupom slovenskej republiky do Európské únie/EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov".
Občan ČR môže vstupovať a zotrvávať na území ostatných členských štátov EÚ bez zvláštnych obmedzení, a to len na základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky.
Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia.
Pri cestách do Španielska predložia teda platný cestovný doklad (cestovný pas SR alebo občanský preukas SR), ak cestujú lietadlom. Pri ceste vlakom alebo automobilom predloží občan svoj cestovný doklad pri vstupe do schengenského priestoru. Vovnútri schengenského priestoru už nie sú hraničné kontroly. Pri ceste námornou dopravou do Španielska (napr. loďou z Maroka) budú cestovné doklady kontrolované v príslušnom španielskom prístave.
Razítko o dátume vstupu do schengenského priestoru sa nevyžaduje. Rovnako nie je potreba predkladať na hraniciach doklady o účele pobytu, spiatočné lístky alebo finančné prostriedky. Pokiaľ ide o motoristov doporučujeme si pred cestou obstarať medzinárodný vodičský preukaz a je nevyhnutné mať tzv. zelenú kartu.


Víza

Po vstupe SR do EÚ môžu v Španielsku bez obmedzenia dlhodobo prebývať ekonomicky neaktívni občania SR (študenti, rentieri a dôchodcovia apod.). Ostatní občania SR, ktorí by v Španielsku chceli pracovať ako zamestnanci, si musia v rámci dvojročného prechodného obdobia požiadať o pracovné povolenie a ďalej o pracovné vízum. Jedná sa o slovenských občanov, ktorí by boli v zamestnaneckom pomere k firme registrovanej v Španielsku. Otázku pracovného povolenia na krátkodobé montáže v rámci určitej zákazky hradenej španielskym subjektom slovenskému dodávateľovi odporúčame konzultovať na zastupiteľskom úrade Španielska v Bratislave.
Postup pre získanie pracovného víza je nasledujúci: najprv je potrebné získať súhlas sa zamestnaním slovenského pracovníka na INEM (Instituto Nacional de Empleo) a potom podať žiadosť o pracovné povolenie na príslušnej Delegación de Gobierno podľa sídla firmy (formuláre sú dostupné na webovej stránke MV Španielska: www.mir.es, sekcia extranjeros). S kladným stanoviskom Delegación de Gobierno (tj. pracovným povolením) je možné požiadať na Veľvyslanectve Španielska v Bratislave o pracovné vízum. Pracovné povolenie môže za slovenského zamestnanca vybaviť španielský zamestnávateľ alebo personálna agentúra.
Všetok pobyt ostatných slovenských občanov v Španielsku (tj. v rámci Európskej únie) prebieha bez nutnosti obstarávania víz, platí bezvízový styk a platí právo voľného pohybu a pobytu. Vyňatie z voľného režimu pre zamestnancov sa nevzťahuje na podnikanie. Sloboda pohybu znamená právo zakladať v Španielsku podnikateľské subjekty (zakladať spoločnosti alebo pôsobiť ako osoby samostatne zárobkovo činné), poskytovať služby apod.
Pri pobyte do 90 dní nie je potrebná registrácia rezidencie na cudzineckej polícii v Španielsku. Pri pobytoch nad 90 dní sa registrácia (žiadosť o pobyt) odporúča pre podnikateľov, študentov a osoby, ktoré majú v zemi právo trvalého pobytu; registrácia po 90 dňoch pobytu je povinnosťou pre penzistov, ekonomicky neaktívnych občanov a rodinných príslušníkov z tretích zemí. Zamestnanci si musia o pobytovú kartičku požiadať do jedného mesiaca po príjazde. Jediným obmedzením pobytu ekonomicky neaktívnych občanov SR na území čl. štátu EÚ je výhrada, aby sa dotyčný občan SR nestal, resp. aby nehrozilo, že sa stane, príťažou sociálneho systému tohoto štátu (okrem hrozby nebezpečia pre bezpečnosť daného členského štátu či zdravia jeho obyvateľstva - terorizmus, nebezpečné nákazlivé choroby ai.). Platí, že v okamžiku, keď sa občan SR prvýkrát prihlasuje k pobytu v danom členskom štáte, môže od neho príslušný úrad vyžadovať doloženie skutočnosti, že nehrozí, že by sa mohol stať takouto príťažou (najmä doložením dostatočného pravidelného mesačného príjmu alebo dostatku finančných prostriedkov na účte apod.). Ak nebude môcť občan SR túto skutočnosť doložiť, môže členský štát jeho pobyt na svojom území odmietnuť. Členský štát tak však môže učiniť len pri prvom prihlasovaní občana SR k pobytu; akonáhle je toto povolenie udelené, je už predlžované automaticky. U ekonomicky neaktívnych občanov, ktorí nie sú dôchodcami, sa k tejto podmienke ďalej pridáva podmienka zdravotného poistenia voči všetkým rizikám. Pri prihlasovaní ďalej platí, že občan musí preukázať, do akej kategórie patrí (dôchodca, študent apod.). Boli sme informovaní, že Španielsko nebude pri prihlasovaní požadovať od dôchodcov potvrdenie o výške dôchodku, ale bude vyžadovať potvrdenie o tom, že osoba je dôchodcom. Za nelegálnu prácu v Španielsku (ako zamestnanec) budú udeľované tvrdé ekonomické sankcie (pokuty) ako zamestnávateľovi, tak zamestnancovi. Za závažné porušenie zákonov môže aj napriek voľnému pohybu osôb v EÚ dôjsť k vyhosteniu občana z novo pristupujúcej krajiny tak, ako sa deje u občanov zo súčasných členských zemí EÚ.
Čo sa týka pobytu slovenských študentov, právnym titulom k pobytu na území čl. štátu, po splnení stanovených podmienok, je ako u iných kategórií ekonomicky neaktívnych občanov POVOLENIE K POBYTU (nie vízum).


Colné a devízové predpisy

V EÚ sú zrušené colné kontroly. Dovoz určitého tovaru do Španielska však od určitého limitu prestáva byť pre vlastnú potrebu a stává sa dovozom tovarom, ktorý je potrebné colne deklarovať.
Do Španielska je možné bezcieľne doviezť: 800 ks cigariet, 400 ks malých cigárok, 200 ks dútnikov, 1 kg tabaku, 10 l alkoholických derivátov (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktov so stredným obsahom alkoholu (napr. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktov a 110 l piva.
Dovoz hotovosti do Španielska a jej vývoz zo Španielska je obmedzený čiastkou jeden milión španielských pesiet.


Zdravie

Od 1. júna 2004 je nárok na lekárske ošetrenie v členských krajinách EÚ. K tomu je potrebné si vyzdvihnúť v svojej zdravotnej poisťovni v SR formulár E-111 slúžiace v cudzine k uplatneniu nárokov zo zdravotného poistenia. Slovenskí občania, ktorí sa budú chcieť liečiť v zahraničí, však musia počítať s platením spoluúčasti, ktorá je v členských štátech EÚ veľmi vysoká a mnohonásobne prevyšuje spoluúčast v SR. V Španielsku sa jedná o 40% spoluúčasť pri hradení ceny liekov. Spoluúčasť sa dá vyriešiť komerčným pripoistením. Pre turistické cesty sa odporúča kombinácia formulára E111 a komerčného cestovného poistenia. V štátoch EÚ však nebude možnosť sa liečiť bez obmedzení. Pre bližšie informácie odporúčame sa obrátiť na príslušnú zdravotnú poisťovnu v SR, alebo na Centrum medzištátnych úhrad: www.cmu.cz/languages/sk_turisti.htm

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk